027/321-788 vodovodpk@mts.rs

– Usluge –

 Naša misija je da pružimo što bolji kvalitet usluga, jer je to parametar kvaliteta življenja na području našeg delovanja .

Sektor čistoće

Osnovna delatnost sektora čistoće je obavljanje komunalnih delatnosti u skaldu sa Zakonom o komunalnim delatnostima , Zakonom o upravljanju otpadom i Statutom preduzeća.

Sektor zelenila

Sektor zelenila vrši poslove uredjenja i održavanja zelenih površina , odnosno poslove održavanja javnih površina po godišnjim ugovorima koje donosi Skupština grada Prokuplja.U okviru ovog sektora obavljaju se sledeći poslovi :

– podizanje  održavanje cvetnih površina

– izgradnja i održavanje zelenih površina

– održavanje drvoreda i sadnica

– nadzor i održavanje parkova

 

Sektor vodovodne infrastrukture

Sektor vodovoda obavlja sledeće radove :

 – Radove na vodovodnim cevima i mreži
  -Pomoćne građevinske radove vezane za distributivne vodovodne sisteme
  -Radove na zameni cevovoda
  -Građevinske radove na rekonstrukciji magistralnih vodovodnih cevi i mreže
  -Građevinske radove na vodenim projektima – hidrotehnika, hidrogradnja,
Radove na nasipu

Pregrade za zaštitu od poplava

Sektor parkinga

Osnvna delatnost Sektora parkinga je :

  • upravljanje i korišćenje prostora za parkiranje na teritorija grada Prokuplje
  • rešavanje nepropisno parkiranih vozila koja ometaju pešački i školski saobraćaj i preopterećuju javne površine
  • drugi poslovu koji se odnose na rad parkirališta

Prijavi kvar